คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* การบริหารจัดการโครงการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.