คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ ปี 63 BB-150

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ ปี 63 BB-150 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* ระเบียบคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดทำรายงานสถานะการเงิน ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

* ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

* การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ

* เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในงานราชทัณฑ์

* แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์