คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาที่ดิน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาที่ดิน ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน

* นโยบายรัฐบาล

* ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน /โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์