คู่มือเตรียมสอบนักบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*

* ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน

* การวางแผนกำลังคน

* การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง

* หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

* การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร

* บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล