คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ปี 63

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

* พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อาหารและยา พ.ศ. 2522

* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร

* ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005

* ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP

* มอก. คืออะไร

* รู้จักกฎหมาย “อาหารใหม่ (Novel Food)”

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

* การออกแบบผลิตภัณฑ์

* มาตรฐานการผลิตอาหาร

* แนวทางการผลิตอาหารให้ถูกหลัก GMP

* หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหาร

* การสุขาภิบาลอาหาร

* การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

* ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร

* รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการอาหารและยา

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

* แนวข้อสอบมาตรฐานการผลิตอาหาร

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์