คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

*

* ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล

* หลักการบัญชีทั่วไป

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.