คู่มือเตรียมสอบกลุ่มการเงินการบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 BB-149

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบกลุ่มการเงินการบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 BB-149 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

*การวิเคราะห์งบการเงิน

*การบริหารสภาพคล่อง และความเสี่ยงทางการเงิน

*การจัดการและการบริหารเงินทุน

*ความรู้ด้านงบประมาณ

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบบัญชีราชการ

*แนวข้อสอบการเงินบัญชี ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบการเงินบัญชี ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบการเงินบัญชี ชุดที่ 3.