คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                              
*การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                   
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              
*การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน                                                                
*การวางแผนกำลังคน                                                                                                 
*การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง                                                      
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                             
*การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร                            
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล