คู่มือเตรียมสอบนักจัดการกองทุน กรมการขนส่งทางบก ปี 63 BC-35609

290฿

รหัสสินค้า: KP-35609 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการกองทุน กรมการขนส่งทางบก ปี 63 BC-35609 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก                                                                                 
*แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล                                                 
*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562                       
*พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                
*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557                                                                                                  
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน                                                      
*การบริหารจัดการและการบริหารแผนงานโครงการ                                                                
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการและการบริหารแผนงานโครงการ