เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ปี 63 BC-35562

299฿

รหัสสินค้า: KP-35562 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม ปี 63 BC-35562 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*
*ความสามารถทั่วไป
*เจาะข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) รวม 380 ข้อ                                           
*
*ภาษาไทย
*สรุปเนื้อหาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา
    – เสียงและอักษรไทย                                                                                                                – หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                        – ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง                                                                                   – การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย                                                                                    – การอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ                                                                                 – เจาะข้อสอบเรื่องการสะกดคำ                                                                                           – เจาะข้อสอบเรื่องการใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                   – เจาะข้อสอบเรื่องการใช้ภาษาไม่รัดกุม (ฟุ่มเฟือย)                                                                    – เจาะข้อสอบเรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                           – เจาะข้อสอบเรื่องการใช้คำราชาศัพท์                                                                                            – เจาะข้อสอบเรื่องโวหารภาพพจน์                                                                                       – เจาะข้อสอบเรื่องโวหารการเขียน                                                                                       – เจาะข้อสอบการเติมคำลงในช่องว่าง                                                                                  – เจาะข้อสอบเรื่องการอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                                – เจาะแนวข้อสอบหลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                 
*
*ภาษาอังกฤษ     – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                  – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                                       – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                                                       – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3                                                                                       – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4                                                                                       – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5                                                                                  
*
*ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี     -แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1.                                                                    -แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 2.                                                               
*
*กฎหมายที่ประชาชนควรรู้         -แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1.                                                                        -แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2.                                                               
*
*สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน         -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                                     -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                                     -แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน