ข้อสอบชีทราม ACC1102 (AC 102) การบัญชีชั้นต้น 2

62฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/63 : S/62 : 1/62 : S/61 :  ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 9 ภาคล่าสุด ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ
ให้นักศึกษาทำทุกข้อ(อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ทุกชนิด)
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg