คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                    
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                      
*งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                          
*หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                             
*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                    
*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                         
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ                                            
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*การวิเคราะห์ประเด็น การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                  
*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                       
*การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                             
*การจัดนิทรรศการ                                                                                                     
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.       
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3                                                                  
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.                                                                         
*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม