คู่มือเตรียมสอบครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                      
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                                                                
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                         
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554        
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                         
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   
*การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ                                                                                                
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                   
*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         
*การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ                                                         
*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                      
*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                              
*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                               
*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       
*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                      
*การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                    
*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                 
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย                                                           
*บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล                                                                                  
*แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้