คู่มือเตรียมสอบกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สตม. ออกใหม่ปี 63 BC-35449

299฿

รหัสสินค้า: KP-35449 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สตม. ออกใหม่ปี 63 BC-35449 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)
*วิชาความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบอนุกรม                                                                                     
*แนวข้อสอบร้อยละ                                                                                    
*แนวข้อสอบบัญญัติไตรยางศ์                                                                         
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ                                         
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เหตุผล                                                                      
*แนวข้อสอบสมการและอสมการ                                                                      
*แนวข้อสอบระยะห่างระหว่างเสา และจำนวนเสา                                                   
*แนวข้อสอบค่าเฉลี่ย                                                                                  
*แนวข้อสอบผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน                                                   
*แนวข้อสอบเรื่องอายุ                                                                                  
*แนวข้อสอบจำนวนหัว, จำนวนขาของสัตว์                                                           
*แนวข้อสอบอัตราเร็ว (กระแสน้ำ,รถยนต์,รถไฟ)                                                   
*แนวข้อสอบเรื่องกำไร –ขาดทุน                                                                     
*แนวข้อสบสรุปความทางตรรกศาสตร์                                                                
*แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย                                                                              
*แนวข้อสอบเรื่องเซต                                                                                   
*แนวข้อสอบการสรุปความจากข้อความที่ให้มา                                                       
*
*วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                       
*
*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(120 คะแนน)
*พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  1                                                 
*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  2                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                  
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ(Reading Comprehension)      
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                               
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)              
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา(Conversation )                                        
*พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                               
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                            
*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551        
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)                
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน