คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                      
*แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                        
*การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                              
*การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                        
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          
*ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                              
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                        
*การจัดการงานเอกสาร                                                                                                          
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                           
*แนวข้อสอบด้านการลงทุน                                                                                        
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                        
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  
*แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.