คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 BC-35302

270฿

รหัสสินค้า: KP-35302 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 BC-35302 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562                   
*พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 2.                                                                    
*ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535                                        
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545                                                                              
*กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547                     
*กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548                               
*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2550                     
*พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533                                                                                       
*ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า-ออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย                                
*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน                                                                
*ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม                                                                                     
*ความรู้ด้านงานทะเบียนปกครอง การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม การจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                                  
*แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                                  
*แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ                                                                                       
*แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม                                                                                     
*ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545                
*แนวข้อสอบประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545