คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 BC-35234

280฿

รหัสสินค้า: KP-35234 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 BC-35234 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  
*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548                                                               
*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                       
*การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                    
*งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ                                                                                       
*คอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                   
*การประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                                       
*งานบำรุงรักษาบูรณะซ่อมแซม                                                                                       
*งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                                                            
*การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                          
*การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                                        
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         
*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           
*รวมแนวข้อสอบงานโยธา