คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                      
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 
*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                            
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553      
*หลักระบาดวิทยาและหลัดสถิติเบื้องต้น                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม                             
*หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                             
*การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ                                                                                           
*การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                            
*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                      
*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                          
*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                         
*การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล                                                                    
*แนวข้อสอบ ด้านสารสนเทศ                                                                                      
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.