คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 BC-35166

280฿

รหัสสินค้า: KP-35166 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 BC-35166 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                         
*วิชาภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                     
*วิชาความรู้ทั่วไป
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                            
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                     
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้รอบตัว สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                        
*แนวข้อสอบ ศาสนา สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม                                                    
*วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Windows                                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                   
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์  ชุดที่ 3.