คู่มือสอบพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ปี 63 รูปเล่ม  : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                                
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                   
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                   
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562                                                                                   
*การกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน                   
*การควบคุมภายใน                                                                                                     
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 
*การตรวจสอบภายใน                                                                                                  
*มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน                                                        
*การจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน                                                                
*บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                       
*กระบวนการตรวจสอบภายในและการสำรวจขั้นต้น                                                                 
*การวางแผนการตรวจสอบภายใน                                                                                    
*หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                           
*การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน                                                                            
*การประเมินการควบคุมภายใน                                                                                       
*จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                
*ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี                                                                                    
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์