คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                                
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                               
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                       
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                       
*พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543                                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                               
*หลักการบัญชีทั่วไป                                                                                          
*การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                           
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                  
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)             
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                               
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                        
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1                                                                           
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2                                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์