คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526                                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                       
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                         
*การจัดการท่าอากาศยาน                                                                                            
*ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                   
*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน                                                                                      
*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด                                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                   
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                  
*แนวข้อสอบรวม                                                                                            
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์