คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร                        
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                                                              
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                         
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                          
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                         
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์