คู่มือเตรียมสอบวิศวกรรมไฟฟ้า การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรรมไฟฟ้า การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                         
*ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                       
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5