คู่มือเตรียมสอบวิศวกรรมเครื่องกล การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรรมเครื่องกล การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
*การวางแผน การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล                                                    
*ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Of Materials)                                                                 
*กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)                                                                      
*ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ                        
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                               
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                           
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.