คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                            
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2560                              
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                            
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*การประเมินผลบุคคล                                                                                                 
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                        
*แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์                                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์