เจาะข้อสอบลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ BC-35098

270฿

รหัสสินค้า: KP-35098 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ BC-35098 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*เจาะข้อสอบรวมภาคสนาม
*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  นโยบายสำคัญของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนงานโครงการ การติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการ ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนงานโครงการ การติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบระเบียบกรพทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบระเบียบกรพทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบททางสังคม สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตำบล อำเภอ