คู่มือเตรียมสอบโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กรมการปกครอง ปี 63 BC-35081

270฿

รหัสสินค้า: KP-35081 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กรมการปกครอง ปี 63 BC-35081 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย                                                               
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                       
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                 
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ นโยบายรัฐบาล                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ         
*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                               
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                       
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*การบริหารจัดการ                                                                                                    
*ความรู้ด้านการจัดทำแผน                                                                                            
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562                                                                                                               
*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงานโครงการ                                                                          
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการ                                                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์