คู่มือสอบช่างอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบช่างอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ  กฟผ.
*สมรรถนะและค่านิยมSPEED                                                                                         
*การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                           
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                                 
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                       
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กฟผ.                                                                            
*แนวข้อสอบด้านเทคโนโลยี                                                                                   
*การพัฒนาสมรรถนะ (Competency)                                                                                 
*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                                          
*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                            
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   
*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                              
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*แนวข้อสอบช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 4.