คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 63 รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                  
*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                     
*พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                               
*การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม                                                                                  
*ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์                                                                                 
*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               
*การบริหารงานก่อสร้าง                                                                                                
*งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างชลประทาน                                                     
*ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม                                                                              
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                           
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                     
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                              
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                      
*แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล                                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์