คู่มือเตรียมสอบนักพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63  รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                
*ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บทฯ                                                            
*ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                                         
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562                                                                                       
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                   
*การจัดหา                                                                                                                    
*การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                                    
*การตรวจรับพัสดุ                                                                                                         
*การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                                  
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                
*การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                      
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                 
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                     
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   
*ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    
*แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น                                                                                      
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น