คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการ 6 (ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร) การท่าเรือแห่งประเทศไทย  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการ 6 (ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร) การท่าเรือแห่งประเทศไทย  ปี 63  รูปเล่ม : เย็บแท๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                           
*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                         
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
*การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)                                                                        
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Planning)                                                                        
*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การจัดทำแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล                                                          
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*แนวข้อสอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                          
*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล                                      
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                                
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป