คู่มือเตรียมสอบบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63  รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประวัติ ค่านิยม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การเสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่
*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
*การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
*การจัดหาบุคลากร
*การคัดเลือก(Selction)
*การบรรจุและการแต่งตั้ง
*ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
*การบริหารค่าตอบแทน
*แรงงานสัมพันธ์
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 1
*แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 2
*แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 3
*แนวข้อบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค