คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63 BC-34954

270฿

รหัสสินค้า: KP-34954 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63 BC-34954 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                                                                   
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ                                                                              
*วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ                                                                       
*ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                 
*การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ                                                       
*การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                     
*การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                              
*ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                
*การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว                                                                      
*การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                              
*การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                         
*การตรวจสอบ ชดเชยเงินเยียวยาเกี่่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ                          
*การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี                                                 
*แนวข้อสอบรวม                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                 
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           
*แนวข้อสอบ งานพัสดุ