คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการ กองทัพอากาศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการ กองทัพอากาศ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ     
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1.                              
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2.                              
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3.                             
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1.                                                  
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2.                                                  
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3.                                                  
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                  
*ความรู้ด้านโภชนาการ                                                                                       
*การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ                                                                          
*หลักการโภชนาการที่เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ                                          
*การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และโภชนบำบัดทางการแพทย์                                         
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 1.                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 2.                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 3.                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 4.                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 5.                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 6.