คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ สำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 63 BC- 3-4909

260฿

รหัสสินค้า: KP- 3-490 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ สำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 63 BC- 3-4909 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*คำทักทายและคำสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
*คำสุภาพที่ใช่ในกรณีต่างๆ
*ศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
*บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารขาเข้า
*บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารเดินทางผ่าน
*บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารขาออกและอื่นๆ
*ตัวอย่างบทสนทนาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงาน
*เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ ตม.
*ตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด่านตรวจคนเข้าเมือง
*ใบตรวจคนเข้าเมือง
*ตัวอย่างข้อความที่ประกาศในสนามบิน
*ภาพตัวอย่าง An Airplane Trip
*Pre-Test ข้อสอบ
*Chapter 1 Arrivals ขาเข้า
*Chapter 2 Descriptions การบรรยายลักษณะงาน
*Chapter 3 Directions การบอกทาง
*Chapter 4 Departures ขาออก
*Chapter 5 Human Relations มนุษยสัมพันธ์
*ตัวอย่างข้อสอบ
*ข้อมูลผู้สอบ สตม. ต้องรู้