คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา                                                                                    
*การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร                                                                                
*การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                   
*การประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                                                                              
*สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                   
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                      
*การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                   
*หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                             
*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                          
*การจัดทำบทความสารคดี เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ                                                          
*การผลิตสื่อ งานถ่ายภาพ งานวีดีโอ และงานกราฟฟิก                                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร                                                                                         
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                          «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.