คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปี 63 BC-34893

280฿

รหัสสินค้า: KP-34893< หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปี 63 BC-34893

รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนยุติธรรม     
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   
*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                            
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                         «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558                                                              
*ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน ของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559                                                                                        
*ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือ และการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559                                       
*ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2559                                            
*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560         
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                        
*หลักสิทธิมนุษยชน                                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน                                                                           
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม                                                            
*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์