คู่มือเตรียมสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ปี 63

รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง(ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                          
*การทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                                
*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                      
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD                                                                       
*การทำแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                     
*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                            
*แนวข้อสอบพนักงานเขียนแผนที่                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน