คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
  
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน                                                 
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ชุดที่ 2.                                                         
*การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                                  
*แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560     
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                              
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์