คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                           
*การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          
*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                    
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
*การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                        
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         
*การบริหารแผนงานโครงการ                                                                                         
*การติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                                           
*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*การบริหารราชการและงบประมาณ                                                                                   
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                        
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548                                                          
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                 
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.