คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเปทข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                            
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                     
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                   
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                              
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                  
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                  
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)                        
*แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม