คู่มือสอบนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                          
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                               
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                               
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                            
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                   
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง