คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                
*การวางแผน                                                                                                          
*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์