คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                                                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                            
*พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                      
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                                    
*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                                    
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                      
*งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์                                                                   
*ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์
*เทคนิคการประสาน                                                                                                 
*เทคนิคการถ่ายทอดความรู้                                                                                        
*การฝึกอบรม                                                                                                        
* หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                            
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม                                                  
*ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ                                                                            
*การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล                                                                                      
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint ,Internet)             
*แนวข้อสอบงานเอกสารงานราชการ                                                                          
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.