คู่มือสอบนายทหารการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายทหารการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีชั้นสูง                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน                                                                                     
*เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค                                                                    
*แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 3.                                                                           
*แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 4.                                                                           
*แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 5.