คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี2563 รูปเล่ม:เป็นเล่มเย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                                                                        
*หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                               
*มาตรฐานสิ่งแวดล้อม                                                                                                 
*ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                               
*หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              
*เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                            
*การเผยแพร่ รณรงค์ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                    
*การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                          
*กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                                                   
*การวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ                   
*ภาวะโลกร้อน (Global Warming)                                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์