คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการและการประสานงาน                                                                 
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                 
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                      
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                               
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์