คู่มือสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                              
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            
*แนวข้อสอบความระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                    
*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                              
*บัญชีแยกประเภท                                                                                                     
*การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                                              
*การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                
*งบการเงิน                                                                                                              
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                       
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์