คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                 
*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 
*ความรู้งานด้านงบประมาณ                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับแผน TIEB                                                                                            
*ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                        
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             
*แนวข้อสอบ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์